Bóng đèn tiêu chuẩn

Bóng đèn tiêu chuẩn cho phân tích màu sắc: D65, TL84, TL83, CWF, UV, D50, U30, U35, F, A,…